Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC
  Luật
  Nghị định
  Quyết định Thủ tướng CP

  Bãi bỏ Thông tư 39/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

  Chương 1. Điều 1

  Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn....

  Chương 1. Điều 2

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và phế liệu có hiệu lực thi hành (ngày 15/6/2015)....

  Chương 1. Điều 3

  Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./....

  Bãi bỏ Thông tư 39/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

  Ký hiệu 82/2015/TT-BTC Lĩnh vực Môi trường
  Loại văn bản Thông tư Người ký Vũ Thị Mai
  Cơ quan ban hành Bộ Tài chính Ngày ban hành 28-05-2015
  Ngày có hiệu lực 15-06-2015 Còn hiệu lực? có hiệu lực