Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC
  Nghị định
  Quyết định Thủ tướng CP
  Thông tư liên tịch
  Thông tư

  Về sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam

  Chương 1. Điều 1

  QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia mới thay thế Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Hà Nội-72 đang sử dụng với các nội dung sau đây : 1. Tên Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia mới : VN -2000. 2. Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN -2000 có các tham số chính như sau : a) Ê-líp-xô-ít quy chiếu : Hệ quy chiếu quốc tế WGS-84 toàn cầu có kích thước như sau : . Bán trục lớn : a = 6.378.137,000 m . Độ dẹt : f = 1/298,257223563 b) Điểm gốc tọa độ quốc gia : điểm N00 đặt trong khuôn viên Viện Nghiên cứu Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội; c) Lưới chiếu tọa độ phẳng cơ bản : lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế; d) Chia múi và phân mảnh hệ thống bản đồ cơ bản : theo hệ thống lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế, danh pháp tờ bản đồ theo hệ thống hiện hành có chú thích danh pháp UTM quốc tế. 3. Tọa độ, độ cao các điểm trắc địa quốc gia các cấp hạng trong Hệ VN -2000 do Tổng cục Địa chính tính toán và cấp cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng theo quy định hiện hành. ...

  Chương 1. Điều 2

  Điều 2. Hệ VN -2000 thay thế Hệ Hà Nội-72 được áp dụng thống nhất trên toàn quốc cho tất cả các loại tư liệu đo đạc - bản đồ bắt đầu từ ngày Quyết định này có hiệu lực....

  Chương 1. Điều 3

  Điều 3. Giao Tổng cục Địa chính tổ chức hướng dẫn áp dụng Hệ Quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia mới VN -2000 thống nhất trong cả nước....

  Chương 1. Điều 4

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký....

  Chương 1. Điều 5

  Điều 5. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này....

  Về sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam

  Ký hiệu 83/2000/QĐ-TTg Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ
  Loại văn bản Quyết định Thủ tướng CP Người ký Phan Văn Khải
  Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Ngày ban hành 12-07-2000
  Ngày có hiệu lực 12-08-2000 Còn hiệu lực? có hiệu lực