Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC
  Luật
  Nghị định
  Quyết định Thủ tướng CP
  Thông tư liên tịch

  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  Chương 1. Điều 1

  Điều 1. Ban hành kèm theo thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất....

  Chương 1. Điều 2

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2014. Thông tư này thay thế Quyết định số 20/2007/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất....

  Chương 1. Điều 3

  Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./....

  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  Ký hiệu 42/2014/TT-BTNMT Lĩnh vực Tài nguyên đất
  Loại văn bản Thông tư Người ký Nguyễn Mạnh Hiển
  Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày ban hành 29-07-2014
  Ngày có hiệu lực 11-09-2014 Còn hiệu lực? có hiệu lực