Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC

  Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Chương 1. Điều 1

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường....

  Chương 1. Điều 2

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015 và thay thế Thông tư số 25/2011/TT-BTNMTT ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường....

  Chương 1. Điều 3

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./....

  Văn bản hiện thời
  05/2015/TT-BTNMT - Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Văn bản hết hiệu lực
  25/2011/TT-BTNMT
  Văn bản liên quan
  08/2014/NĐ-CP , 21/2013/NĐ-CP , 25/2011/TT-BTNMT , 10/2014/TT-BKHCN , 07/2014/TT-BKHCN , 23/2014/TT-BKHCN , 11/2014/TT-BKHCN , 14/2014/TT-BKHCN , 43/2011/NĐ-CP , 64/2013/NĐ-CP , 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN ,
  TT05_BTNMT_2015.docx Lượt xem: 231

  Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Ký hiệu 05/2015/TT-BTNMT Lĩnh vực
  Loại văn bản Người ký
  Cơ quan ban hành Ngày ban hành 24-02-2015
  Ngày có hiệu lực 10-04-2015 Còn hiệu lực? có hiệu lực