Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC
  Luật
  Nghị định
  Quyết định Thủ tướng CP
  Thông tư liên tịch

  Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

  Chương 1. Điều 1

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng dùng làm căn cứ lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện dự án....

  Chương 1. Điều 2

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Điều tra Quy hoạch Đất đai, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. ...

  Chương 1. Điều 3

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm Điều tra Quy hoạch Đất đai, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. ...

  Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

  Ký hiệu 16/2006/QĐ-BTNMT Lĩnh vực Tài nguyên đất
  Loại văn bản Quyết định Thủ tướng CP Người ký Đặng Hùng Võ
  Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày ban hành 09-10-2006
  Ngày có hiệu lực 06-11-2006 Còn hiệu lực? có hiệu lực