Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC
  Luật
  Nghị định
  Quyết định Thủ tướng CP

  Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

  Chương 1. Điều 1

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất....

  Chương 1. Điều 2

  Điều 2. Quyết định này áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu qua lãnh thổ Việt Nam....

  Chương 1. Điều 3

  Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu thuộc Phụ lục Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định này....

  Chương 1. Điều 4

  Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2015....

  Chương 1. Điều 5

  Điều 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ...

  Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

  Ký hiệu 73/2014/QĐ-TTg Lĩnh vực Môi trường
  Loại văn bản Quyết định Thủ tướng CP Người ký Nguyễn Tấn Dũng
  Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Ngày ban hành 19-12-2014
  Ngày có hiệu lực 05-02-2015 Còn hiệu lực? có hiệu lực