Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC

  Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường

  Chương 1. Điều 1

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các chuyên ngành: địa chính, đo đạc bản đồ, dự báo khí tượng thủy văn, kiểm soát khí tượng thủy văn, quan trắc tài nguyên môi trường, điều tra tài nguyên môi trường (sau đây gọi chung là chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường). 2. Thông tư này áp dụng đối với người trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường hạng IV, hạng III trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường....

  Chương 1. Điều 2

  Điều 2. Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức 1. Để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường hạng IV, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng. 2. Để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường hạng III, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự 12 tháng....

  Chương 1. Điều 3

  Điều 3. Trường hợp đặc biệt về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường 1. Người trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường hạng IV, hạng III nếu đã làm những công việc chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên thì được miễn thực hiện chế độ tập sự. 2. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ ốm đau từ 03 ngày làm việc liên tục trở lên; thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật của người trúng tuyển không được tính vào thời gian tập sự. Thời gian tiếp tục tập sự được thực hiện ngay sau khi người trúng tuyển đã hết thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội; đã hết thời gian nghỉ ốm; hết thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền....

  Chương 1. Điều 4

  Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016. 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 3. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Thông tư này./....

  Văn bản hiện thời
  28/2016/TT-BTNMT - Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường
  Văn bản căn cứ
  58/2010/QH12 , 29/2012/NĐ-CP , 21/2013/NĐ-CP
  Văn bản liên quan
  58/2010/QH12 , 29/2012/NĐ-CP , 21/2013/NĐ-CP ,
  28_2016_TTBTNMT_325241.docx Lượt xem: 1205

  Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường

  Ký hiệu 28/2016/TT-BTNMT Lĩnh vực
  Loại văn bản Người ký
  Cơ quan ban hành Ngày ban hành 06-10-2016
  Ngày có hiệu lực 01-12-2016 Còn hiệu lực? có hiệu lực