Trang chủ Đăng nhập
DANH MỤC

  Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

  Chương 1. Điều 1

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Thông tư này quy định về thời hạn bảo quản các nhóm hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức ngành tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là hồ sơ, tài liệu). 2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; bộ phận làm nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường cấp xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là đơn vị)....

  Chương 1. Điều 2

  Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. Tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường là tài liệu về: Kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo; kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá; quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép và các nội dung liên quan đến giấy phép; kết quả giải quyết bồi thường thiệt hại; kết quả của các chương trình, dự án, đề tài; mẫu vật; bản đồ, biểu đồ, bản vẽ; phim, ảnh và các tài liệu khác được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 2. Hồ sơ chuyên ngành tài nguyên và môi trường là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường....

  Chương 1. Điều 3

  Điều 3. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 1. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu trữ hồ sơ, tài liệu kể từ ngày công việc kết thúc, hoặc kể từ ngày công trình được quyết toán. 2. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động về tài nguyên và môi trường của đơn vị được quy định gồm hai mức chính như sau: a) Thời hạn bảo quản vĩnh viễn: Là khoảng thời gian tồn tại của hồ sơ, tài liệu đến khi hồ sơ, tài liệu tự hủy hoại và không thể phục chế; b) Thời hạn bảo quản có thời hạn: Là khoảng thời gian tồn tại của hồ sơ, tài liệu được xác định theo quy định....

  Chương 1. Điều 4

  Điều 4. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 1. Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường gồm: a) Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực đất đai. b) Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên nước. c) Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản. d) Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực môi trường. đ) Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực khí tượng - thủy văn và biến đổi khí hậu. e) Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ. g) Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực viễn thám. h) Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực biển và hải đảo. i) Hồ sơ, tài liệu quý, hiếm. 2. Thời hạn bảo quản các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường được quy định theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này....

  Chương 1. Điều 5

  Điều 5. Sử dụng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 1. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này dùng để xác định: a) Thời hạn bảo quản cho các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. b) Xây dựng danh mục hồ sơ, tài liệu của các đơn vị và áp dụng thời hạn bảo quản hồ sơ theo quy định. 2. Trong trường hợp những hồ sơ, tài liệu chưa được quy định trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này thì các đơn vị có thể vận dụng các mức thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu tương đương, đồng thời lập danh sách báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông qua Cục Công nghệ thông tin để tổng hợp, bổ sung. 3. Đối với hồ sơ, tài liệu đã hết thời hạn bảo quản, Hội đồng xác định giá trị tài liệu của đơn vị xem xét, đánh giá để tiêu hủy theo quy định, nếu cần có thể kéo dài thêm thời hạn bảo quản....

  Chương 1. Điều 6

  Điều 6. Điều khoản thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường....

  Chương 1. Điều 7

  Điều 7. Tổ chức thực hiện 1. Các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường căn cứ vào Thông tư này để tổ chức việc kiện toàn, xác định giá trị tài liệu, phân loại, sắp xếp hồ sơ, tài liệu chuyên ngành đáp ứng yêu cầu về bảo quản, lưu trữ, khai thác, sử dụng đạt hiệu quả và tiết kiệm. 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./....

  ngành tài nguyên và môi trường,
  sở tài nguyên và môi trường các tỉnh,chuyên ngành tài nguyên và môi trường,chuyên ngành tài nguyên và môi trường,chuyên ngành tài nguyên và môi trường,chuyên ngành tài nguyên và môi trường,chuyên ngành tài nguyên và môi,ngành tài nguyên và môi trường,ngành tài nguyên và môi trường,chuyên ngành tài nguyên và môi,ngành tài nguyên và môi trường,chuyên ngành tài nguyên và môi,
  thời hạn bảo quản hồ sơ tài,của chính phủ quy định chi tiết thi,quy định chức năng nhiệm vụ,hạn và cơ cấu tổ chức của bộ,hạn bảo quản hồ sơ tài liệu,hồ sơ tài liệu chuyên ngành tài,hình thành trong quá trình hoạt động của,sở tài nguyên và môi trường các tỉnh,sơ tài liệu chuyên ngành tài nguyên,tài liệu chuyên ngành tài nguyên và,kết quả điều tra khảo sát,các chương trình dự án đề,tài nguyên và môi trường 2,bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên,tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi,liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường,hồ sơ tài liệu thuộc lĩnh vực,ban hành kèm theo thông tư này,quản hồ sơ tài liệu chuyên ngành,lý nhà nước của bộ tài nguyên và,của bộ trưởng bộ tài nguyên và môi,nguyên và môi trường các tỉnh thành,các bộ cơ quan ngang bộ,các tỉnh thành phố trực thuộc trung,
  Văn bản hiện thời
  46/2016/TT-BTNMT - Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường
  Văn bản hết hiệu lực
  11/2013/TT-BTNMT
  Văn bản liên quan
  01/2013/NĐ-CP , 21/2013/NĐ-CP , 102/2008/NĐ-CP , 11/2013/TT-BTNMT , 43/2014/NĐ-CP ,
  46_2016_TTBTNMT_315836.docx Lượt xem: 1621

  Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

  Ký hiệu 46/2016/TT-BTNMT Lĩnh vực
  Loại văn bản Người ký
  Cơ quan ban hành Ngày ban hành 27-12-2016
  Ngày có hiệu lực 10-02-2017 Còn hiệu lực? có hiệu lực